پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

اصغر اللهوردیزاده شیخلو
اصغر اللهوردیزاده شیخلو

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^