دروس

زمینه های تدریس

-  طراحی پستهای فشار قوی

- تاسیسات الکتریکی

-الکترونیک صنعتی

- ماشینهای الکنریکی 1 و 2

اصغر اللهوردیزاده شیخلو
اصغر اللهوردیزاده شیخلو

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^