معرفی

مشخصات فردی

اصغر اللهوردیزاده شیخلو

نام - نام خانوادگی : اصغر   اللهوردیزاده شیخلو

پست الکترونیکی : 380as@azad.ac.ir;a_allahverdizadeh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق- قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق- قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

مدیرگروه برق به مدت 10 سالنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : مربی

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی تمام وقت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369-05-22

اصغر اللهوردیزاده شیخلو
اصغر اللهوردیزاده شیخلو

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^